അനുയായികളാക്കി മാറ്റാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ അധികാരത്തിൽ നിന്നോ
സമ്പത്തിൽനിന്നോ ഒന്നും നൽകേണ്ട.
നിന്നിലെ അധികാരത്തേയും
സമ്പത്തിനേയും
അവർക്കു മുന്നിൽ
പ്രദർശിപ്പിക്കുക.
നല്ലൊരു വിഭാഗം
മനുഷ്യരെ
നിനക്ക് അനുയായികളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.

Popular Posts