അനുയായികളാക്കി മാറ്റാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ അധികാരത്തിൽ നിന്നോ
സമ്പത്തിൽനിന്നോ ഒന്നും നൽകേണ്ട.
നിന്നിലെ അധികാരത്തേയും
സമ്പത്തിനേയും
അവർക്കു മുന്നിൽ
പ്രദർശിപ്പിക്കുക.
നല്ലൊരു വിഭാഗം
മനുഷ്യരെ
നിനക്ക് അനുയായികളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്