അഭിപ്രായങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരുടെ
അഭിപ്രായങ്ങൾ
നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല.
ഒരിക്കലും അങ്ങിനെ
കരുതരുത്.
മറിച്ച് അവയെ
നിനക്ക് കരുത്ത് പകർന്ന
ഊർജ്ജമാക്കുക..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്