അഭിപ്രായങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരുടെ
അഭിപ്രായങ്ങൾ
നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല.
ഒരിക്കലും അങ്ങിനെ
കരുതരുത്.
മറിച്ച് അവയെ
നിനക്ക് കരുത്ത് പകർന്ന
ഊർജ്ജമാക്കുക..

Popular Posts