താരതമ്യം. ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാത്തിനോടും
താരതമ്യപ്പെടുത്താനുള്ള
ഒരു പ്രവണത
മനുഷ്യനിലുണ്ടാവും.
പലപ്പോഴും
അത് താരതമ്യ പഠനമല്ല
മറിച്ച്
സ്വന്തം
ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ
കുറവാണ്.
ആ കുറവാണ്
മനുഷ്യരിൽ
താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ
മറ്റേതെങ്കിലും
ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ
താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ
ഒരു ബിംബം സ്യഷ്ടിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്