അവരുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും .ഖലീൽശംറാസ്

അവർ നിന്നോട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ
അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്
നീ കാണണം.
അല്ലാതെ നിന്റെ സ്ഥാനത്തു
നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ കാണുന്നത്
അവരുടെ പ്രശനത്തെയായിരിക്കില്ല
മറിച്ച് നിന്റെ സ്വന്തം
പ്രശ്നത്തെയായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്