അവരുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും .ഖലീൽശംറാസ്

അവർ നിന്നോട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ
അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്
നീ കാണണം.
അല്ലാതെ നിന്റെ സ്ഥാനത്തു
നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ കാണുന്നത്
അവരുടെ പ്രശനത്തെയായിരിക്കില്ല
മറിച്ച് നിന്റെ സ്വന്തം
പ്രശ്നത്തെയായിരിക്കും.

Popular Posts