സൃഷ്ടാവിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടേയും
സസ്യങ്ങളുടേയും
കോശങ്ങളെയൊന്ന്
നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
അവക്കൊക്കെ ഒരേ
ആന്തരികവും ഭാഹ്യവുമായ
ഘടനയാണെന്ന്
കാണാം.
പിന്നെന്താണ്
അവരെ വ്യത്യസ്ഥരാക്കുന്നത്.
അവിടെയാണ്
അതിസൂക്ഷ്മമായ
സൃഷ്ടി പാടവമുള്ള
ഒരു സൃഷ്ടാവിന്റെ
സാനിധ്യം
നാം അറിയേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്