പ്രതിഭയെ വളർത്താൻ. ഖലീൽശംറാസ്

വായിക്കുക,
പഠിക്കുക
എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ
ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ
കണ്ടെത്തുക.
അതിൽ നിന്നും
പുതിയ ആശയങ്ങൾ
രൂപപ്പെടുത്തുക.
അങ്ങിനെ
നിന്നിലെ പ്രതിഭയെ
വളർത്തികൊണ്ടുവരിക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്