സംസാരത്തിന്റെ ഫലം. ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ സംസാരം
അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
മാനസികാവസ്ഥയാണ്
അതിന്റെ ഫലം.
അല്ലാതെ
നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമല്ല അതിന്റെ ഫലം.

Popular Posts