ചെറുതല്ല നീ. ഖലീൽ ശംറാസ്

രണ്ട് ചെവികൾക്കിടയിലെ
തലച്ചോറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന
ഒന്നല്ല നിന്റെ മനസ്സ്.
അവിടെ നിന്നും
ഉത്ഭവിച്ച്
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
അനന്തത വരെ വ്യാപിച്ചു
കിടക്കുന്ന ഊർജ്ജ തരംഗമാണ്
നിന്റെ മനസ്സ്.
എപ്പോഴും
മനസ്സിന്റെ ഈ അനന്തതയെ
മനസ്സിലാക്കുക.
എന്നിട്ട് ആ അനന്തതിയിലെ
ചെറിയ പുള്ളികുത്തുകൾ മാത്രമാണ്
നിന്റെ ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെന്നും
തിരിച്ചറിയുക.

Popular Posts