വ്യക്തമായി ചെയ്യുക. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ കാര്യവും
വ്യക്തമായി ചെയ്യുക.
വ്യക്തമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ
ആ അവ്യക്തത
മാറ്റാൻ വേണ്ടി
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം
മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്