അടിമയും യജമാനനും. ഖലീൽശംറാസ്

അടിമ യജമാനനെ
വാഴ്ത്തികൊണ്ടിരിക്കും
അല്ലെങ്കിൽ യജമാനൻ
ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ്
അടിമക്ക്.
ഇവിടെ മനുഷ്യർ
പല നേതാക്കളുടേയും
പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും
വസ്തുക്കളുടേയും
അടിമകമാണ്
സ്വന്തത്തേക്കാൾ
അവർ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്
തന്റെ യജമാനരെ കുറിച്ചും
ആശങ്കപ്പെടുന്നത്
അവരുടെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചുമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്