പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം. ഖലീൽശംറാസ്

പ്രിയപ്പെട്ടവരാടൊപ്പമുള്ള
ജീവിത നിമിഷങ്ങളിൽ
മരണം വരെ ഓർക്കാൻ
പാകത്തിൽ
എന്തെങ്കിലും സമ്മാനിക്കുക.
അല്ലാതെ
ആ നിമിഷങ്ങളെ
പരസ്പരം
കുറ്റം പറയാനും
അടിപിടികൂടാനുമുള്ള
സമയമാക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts