പേടിയിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

എന്നും മനസ്സിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്തിൽ
പേടിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ
മാത്രം കണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിക്ക്
പിന്നെ പേടിയില്ലാതിരിക്കുമോ.
ഈ രംഗങ്ങളൊക്കെ
അരങ്ങേറുന്നത്
എന്റെ സ്വന്തം
തലച്ചോറിലാണ്
അല്ലാതെ ഞാൻ
ധരിച്ചിരിക്കുന്ന
എന്റെ പുറംലോകത്തിലല്ല
എന്ന ഒരു
തിരിച്ചറിവ് മാത്രം മതി.
പേടിയിൽനിന്നും
വിമുക്തനാവാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്