പൊതുവൽക്കരണം. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന
കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ
അവരുടെ നാടിന്റേയും
അവരുടെ സാമൂഹിക
കൂട്ടായ്മയുടേയും
പേരിലേക്ക് പൊതുവൽക്കരിക്കാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനെ
വ്യക്തികളുടേതു മാത്രമായി കണ്ട്
അതിനെ
മറ്റു പലതിന്റേയും
പേരിലേക്ക്
പൊതുവൽക്കരിക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്