പൊതുവൽക്കരണം. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന
കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ
അവരുടെ നാടിന്റേയും
അവരുടെ സാമൂഹിക
കൂട്ടായ്മയുടേയും
പേരിലേക്ക് പൊതുവൽക്കരിക്കാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനെ
വ്യക്തികളുടേതു മാത്രമായി കണ്ട്
അതിനെ
മറ്റു പലതിന്റേയും
പേരിലേക്ക്
പൊതുവൽക്കരിക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts