നെഗറ്റീവ് വികാരം അപകടത്തിലാക്കുന്നത്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ ഒരു
നെഗറ്റീവ് വികാരം
അപകടത്തിലാക്കുന്നത്
നിന്റെ ബോധത്തെ മാത്രമല്ല.
നിന്റെ ശരീരത്തിലെ
അമ്പതു ട്രില്യനിലേറെ
വരുന്ന കോശങ്ങളേയുമാണ്.
അതി മാരകമായ
അണവായുധം
പ്രയോഗിച്ച അവസ്ഥയാണ്
അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.

Popular Posts