ശത്രുബിംബം.ഖലീൽശംറാസ്

പലരും തങ്ങളുടെ
മനസ്സിൽ
തീർത്ത ശത്രു ബിംബത്തിന്റെ
പാത സേവകരാണ്.
അതിനായി
അതേ ബിംബങ്ങൾ
പലരിലും വരക്കാൻ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഓരോരോ കൂട്ടായ്മകളിൽ
അംഗത്തമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എന്തായാലും
അവരിൽ വാഴുന്നത്
ശത്രുപക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ആയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്