ശത്രുബിംബം.ഖലീൽശംറാസ്

പലരും തങ്ങളുടെ
മനസ്സിൽ
തീർത്ത ശത്രു ബിംബത്തിന്റെ
പാത സേവകരാണ്.
അതിനായി
അതേ ബിംബങ്ങൾ
പലരിലും വരക്കാൻ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഓരോരോ കൂട്ടായ്മകളിൽ
അംഗത്തമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എന്തായാലും
അവരിൽ വാഴുന്നത്
ശത്രുപക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ആയിരിക്കും.

Popular Posts