സകൽപ്പങ്ങളുടെ ലോകം. ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും ഇത്
സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ
ലോകമാണ്.
പലതും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
ആന്നെങ്കിലും
പലർക്കും അവനവനപ്പുറമുള്ളതെല്ലാം
പെറും സങ്കൽപ്പമാണ്.
മറ്റു മനുഷ്യരും
ജീവികളും വായുവും
സസ്യങ്ങളുമെല്ലാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്