സകൽപ്പങ്ങളുടെ ലോകം. ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും ഇത്
സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ
ലോകമാണ്.
പലതും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
ആന്നെങ്കിലും
പലർക്കും അവനവനപ്പുറമുള്ളതെല്ലാം
പെറും സങ്കൽപ്പമാണ്.
മറ്റു മനുഷ്യരും
ജീവികളും വായുവും
സസ്യങ്ങളുമെല്ലാം.

Popular Posts