ഓർമ്മ ജീവനാണ്.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്കൊരാളെ
ഓർക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ
ശരിക്കും അയാളുടെ
ജീവൻ തന്നെയാണ്
നീ ആസ്വദിക്കുന്നത്.
ജീവൻ ഒരു തരംഗമാണ്
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അനന്തതയോളം
വ്യാപ്തിയുള്ള തരംഗം.
അതു കൊണ്ട്
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ
നല്ലതോർത്ത്
അവരുടെ ജീവൻ ആസ്വദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്