അതിഥികൾക്കൊരുക്കുന്ന നല്ല വിരുന്ന്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ അതിഥികൾക്ക്
നീ ഒരുക്കുന്ന
ഏറ്റവും നല്ല വിരുന്ന്
രുചിയൂറും
വിഭവങ്ങളല്ല
മറിച്ച്
അവരിൽ നീ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
നല്ല
മാനസികാവസ്ഥകളാണ്.
അതിന്
നീ അവർക്ക്
നൽകുന്ന വാക്കും
പ്രവർത്തിയും അറിവും
നല്ലതാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്