അതിഥികൾക്കൊരുക്കുന്ന നല്ല വിരുന്ന്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ അതിഥികൾക്ക്
നീ ഒരുക്കുന്ന
ഏറ്റവും നല്ല വിരുന്ന്
രുചിയൂറും
വിഭവങ്ങളല്ല
മറിച്ച്
അവരിൽ നീ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
നല്ല
മാനസികാവസ്ഥകളാണ്.
അതിന്
നീ അവർക്ക്
നൽകുന്ന വാക്കും
പ്രവർത്തിയും അറിവും
നല്ലതാവണം.

Popular Posts