മരിക്കാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ. ഖലീൽശംറാസ്

നീയൊന്നോർക്കുമ്പോൾ
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
പൂന്തോപ്പിലൂടെ
പുഞ്ചിരിച്ചും സംസാരിച്ചും
ചിരിപ്പിച്ചും നടക്കുന്ന
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു
ചിത്രമില്ലേ?
ചലിക്കുന്ന ആ ചിത്രം
തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും
അവർക്ക് നീ നൽകുന്ന ജീവൻ.
അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ
ഇതേ തലച്ചോറിൽ ത്തന്നയായിരുന്നു
നീ അവരെ കണ്ടത്‌.
ഇന്നും അവിടെ
അതും അതിലും ജീവസ്സുറ്റതായി
അവിടെ കാണുന്നു.
പിന്നെയെങ്ങിനെ
അവരെ മരിച്ചവരായി
കാണാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്