പ്രായം മാർഗതടസ്സമല്ല.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ ബീജങ്ങളും
പിറക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ
നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരും
മറിച്ചുപോയത്
പ്രായം ആയതുകൊണ്ടല്ലായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട്
കൂടി കൂടി വരുന്ന
പ്രായം ഒരിക്കലും
നിനക്കുമുന്പിലെ
മാർഗതടസ്സമല്ല എന്നു നീ മനസ്സിലാക്കുക.

Popular Posts