പ്രായം മാർഗതടസ്സമല്ല.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ ബീജങ്ങളും
പിറക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ
നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരും
മറിച്ചുപോയത്
പ്രായം ആയതുകൊണ്ടല്ലായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട്
കൂടി കൂടി വരുന്ന
പ്രായം ഒരിക്കലും
നിനക്കുമുന്പിലെ
മാർഗതടസ്സമല്ല എന്നു നീ മനസ്സിലാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്