നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാം
കാരണം ഈ
ഒരു നിമിഷം
നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഓരോ നിമിത്തിലും
സത്താഷവും
സമാധാനവുമുണ്ട്.
എല്ലാ ജീവനോടെയുള്ള
മനുഷ്യർക്കും
അതിൽ അവകാശവുമുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras