പ്രശ്നത്തിനുള്ള ചികിൽസ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഏതൊരു
പ്രശ്നത്തിനും
ഏറ്റവും ചികിൽസ
പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം
അനുഭവിക്കുന്നത്
നിനക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ്
എന്ന ബോധവും
തരിച്ചറിവുമാണ്.

Popular Posts