സമാധാനം. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ നിമിഷത്തിലും
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
സമാധാനമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ഓരോ നിമിഷത്തിലേയും
നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ
ഒരു കാരണവശാലും
ആ അടിസ്ഥാന കാര്യത്തിൽ നിന്നും
വ്യതിചലിക്കാൻ
കാരണമാക്കരുത്.
സമാധാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി
പരിവർത്തനം
ചെയ്യുകയും വേണം.

Popular Posts