മാനസികാവസ്ഥകൾക്കു പിറകിൽ. ഖലിൽശംറാസ്

നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥകൾക്കു
പിന്നിലെ നിന്റെ ചിന്തകളെ
ശ്രവിക്കുക.
വികാരങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക.
മാനസികാവസ്ഥ
നന്നാവണമെങ്കിൽ
അത് രണ്ടും
അതിനനുസരിച്ച്
പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്