ചിന്തകളിലെ തെറ്റുകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.
പലപ്പോഴും
മറ്റുളളവരെ കുറിച്ചുള്ള
നിന്റെ ധാരണകൾ
ചിന്തകളിലെ തെറ്റുകളാണ്.
നീ ശരിയെന്ന്
തെറ്റിദ്ധരിച്ച തെറ്റുകൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്