ലക്ഷ്യബോധം. ഖലീൽശംറാസ്

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടെങ്കിലേ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ജീവിക്കാനുള്ള
ഉൾപ്രേരണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ
ജീവിത ലക്‌ഷ്യം
നിർണയിക്കുക.
എഴുതി വെക്കുക.
അതിൽ ആവേശം
കണ്ടെത്തുക.

Popular Posts