സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ.

മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കുക. ഏറ്റവും സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ. പക്ഷേ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്വസ്...