നിമിഷത്തിൽനിന്നും നിമിഷത്തിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

പ്രതിക്ഞകൾ എടുക്കുക.
അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക.
പാലിക്കാനുള്ള
അവസരങ്ങൾ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്
എന്ന് തിരിച്ചറിയുക.
എന്നിട്ട് ചിട്ടയായ
ജീവിതരീതിയിലൂടെ
മുന്നേറികൊണ്ടേയിരിക്കുക.
ഓരോ നിമിഷത്തിൽനിന്നും
നിമിഷത്തിലേക്ക്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras