സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷത്തിൽ
സന്തോഷത്തോടെയും
സംതൃപ്തിയോടെയും
ജീവിച്ച മനുഷ്യന്റെ
നല്ല സ്വപ്നങ്ങളാണ്
നാളെ പൂവണിയാൻ പോവുന്നത്.
അവനെ നാളെകളെ
കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കാതെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തെ
പടുത്തുയർത്തും.

Popular Posts