സൂക്ഷ്മ ലോകം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിൽ വസിക്കുന്ന
സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക്
നിന്നിലെ കോശങ്ങളേയും
രക്താണുക്കളേയും
കാണാം കേൾക്കാം
അനുഭവിക്കാം
പരസ്പരം അക്രമിക്കുകയും
ചെയ്യാം.
പക്ഷെ നീയെന്ന മനുഷ്യൻ
അവരുടെ  ചിന്തകൾക്കും
കാഴ്ച്ചക്കും കേൾവിക്കും
അപ്പുറമാണ്.
ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമപ്പുറം.
അതുപോലെയാണ്
മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽപോയി
നിന്നേയും
നിന്റെ വീടായ
ഭൂമിയേയും നിരീക്ഷിച്ചാൽ.
അതിസൂക്ഷ്മമായ
ഒന്നായേ നിന്റെ
ഭൂമി വീടിനെ കാണാൻ കഴിയൂ.
അതിലെ നീ
അതിലും സൂക്ഷ്മവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്