നല്ല കൂട്ടുകെട്ട്. ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പര വിമർശനത്തിൽ നിന്നും
നല്ലൊരു കൂട്ടുകെട്ട് പിറക്കാൻ പോവുന്നില്ല.
പക്ഷെ പരസ്പരം അറിയുന്നതിൽനിന്നും
ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് പിറക്ക്.
ഉള്ളിലെ മനസ്സമാധാവും നിലനിൽക്കും.

Popular Posts