ഈ നിമിഷമെന്ന ലൈബ്രറി. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷമെന്നാൽ
ഒരു ലൈബ്രറിയാണ്
അനുഭവങ്ങളാവുന്ന
പുസ്തക ഷെൽഫിൽ
അടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന
പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നും
ഏതെടുത്തും
നിനക്ക് വായിക്കാം.
എങ്ങിനെ വേണമെങ്കിലും
വായിക്കാം.
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
നിന്റെ ആന്തരിക കാലാവസ്ഥ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras