ആദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും നിമിഷം. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ ഒരു നിമിഷം
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമാണ്.
അത് സ്വന്തത്തിനും
മറ്റുള്ളവർക്കും
സംതൃപ്തി നൽകിയതാവണം.
അത് നിന്റെ
വിജയമാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്