നീ വിമർശിക്കുന്നതാരെ?.ഖലീൽശംറാസ്

നീ ഒരു നാടിനേയോ
സമൂഹത്തേയോ
വ്യക്തിയേയോ
വിമർശിക്കുന്നത്
ആ നാടിനേയോ
സമൂഹത്തേയോ
വ്യക്തിയേയോ
അറിഞ്ഞല്ല.
മറിച്ച്
നീ നിനക്കുള്ളിൽ
ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന്
അന്വേഷിക്കാതെ
ചില വൈകാരികതയുടേയും
നീ നിലയുറപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുടേയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച
ബിംബത്തെ നോക്കിയാണ്.
ശരിക്കും
നീ വിമർശിക്കുന്നത്
നിന്നെ തന്നെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്