ഉത്തരം.ഖലീൽശംറാസ്

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും
മൂവല്യവും
ഉള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും
തന്റെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
ജീവിത സാനിധ്യത്തിന്
ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്