യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ച്.ഖലീൽശംറാസ്

സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു.
അത് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
നിനക്ക് മുന്നിൽ
തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ
രണ്ട് അവസ്ഥകൾ തെളിഞിരിക്കുന്നു.
ഒന്നുങ്കിൽ
സംഭവത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്
സന്തോഷവാനായിരിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ
ദു:ഖവാനായിരിക്കാം.
രണ്ടായാലും
സംഭവിച്ചത്
സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.
പക്ഷെ ഈ ഒരു
നിമിഷം സന്തോഷിക്കാൻ
തയ്യാറായാൽ
സംതൃപ്തകരമായതും
വേദനയില്ലാത്തതുമായ
ഒരു ജീവിതം നിനക്കു ലഭിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്