ചെറിയ കണിക. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ
നീ മാത്രമല്ല,
നിന്നിലെ കോശങ്ങളും
സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആറ്റങ്ങളും മാത്രമല്ല.
എല്ലാമെല്ലാം
ചെറിയ ഒരു കണിക മാത്രമാണ്.
ശൂന്യതയേക്കാൾ ചെറിയ കണിക

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്