നൈമിഷികമായ ആയുസ്സ് .ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ്
നൈമിഷികമാണ്.
ജീവനുള്ള ഈ ഒരു
നിമിഷത്തിന്റെ
ആയുസ്സേ മനുഷ്യനുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്