നൈമിഷികമായ ആയുസ്സ് .ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ്
നൈമിഷികമാണ്.
ജീവനുള്ള ഈ ഒരു
നിമിഷത്തിന്റെ
ആയുസ്സേ മനുഷ്യനുള്ളു.

Popular Posts