ന്യായീകരണവും ശരിയും. ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും
ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.
എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത്
ഞാൻ ശരിയാണ്
എന്നുതന്നെയാണ്.
ആ ന്യായികരണത്തിന്റേയും
ശരിയുടേയും
മനസ്സാണ്
നീ കാണേണ്ടതും
ആദരിക്കേണ്ടതും.
തെറ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള
പ്രതികരണം ഒരിക്കലും
മനുഷ്യർക്കെതിരെയാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്