മരണം വെച്ചു നീട്ടുന്ന ഔദാര്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും മരണം
നിനക്കു മുമ്പിൽ
വെച്ചുനീട്ടുന്ന ഔദാര്യമാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
മരണമാണ്
അനശ്വര യാഥാർത്ഥ്യം
ജീവിതം നശ്വര യാഥാർത്ഥ്യവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്