മരണം വെച്ചു നീട്ടുന്ന ഔദാര്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും മരണം
നിനക്കു മുമ്പിൽ
വെച്ചുനീട്ടുന്ന ഔദാര്യമാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
മരണമാണ്
അനശ്വര യാഥാർത്ഥ്യം
ജീവിതം നശ്വര യാഥാർത്ഥ്യവും.

Popular Posts