നീ കൽപ്പിക്കുന്ന മൂല്യം. ഖലീൽശംറാസ്

നീയെന്തിനു മൂല്യം
കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
നിന്റെ ചിന്തകളിലെ
സ്വയം സംസാര വിഷയങ്ങൾ
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ആ മൂല്യം
നിന്നെ മൂല്യമുള്ള പലതിലേക്കും
ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras