മഹാപ്രപഞ്ചം. ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹമെന്നാൽ
വെറുമൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്.
മനുഷ്യമൃഗങ്ങളുടെ
കൂട്ടായ്മ.
പക്ഷെ വ്യക്തി എന്നാൽ
അതല്ല.
വ്യക്തി ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചമാണ്.
ഒരുപാട് ചിന്തകളും
വികാരങ്ങളും
ജീവനും ബോധവുമുള്ള
മഹാപ്രപഞ്ചം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്