സമയം. ഖലീൽശംറാസ്

വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ
ഉൾപ്രേരണ ശക്തമാണെങ്കിൽ
ഏതു തിരക്കുപിടിച്ച
സമയമാണെങ്കിലും
അവക്കായി ഒരു
സമയം നിനക്കുമുന്നിൽ
തെളിഞ്ഞിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് സമയമില്ല
എന്നു പറയുന്നതിനുപകരം
വിഷയത്തിൽ
മതിയായ നാൽപര്യം വന്നിട്ടില്ല
എന്ന് പറയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്