ഈ നിമിഷത്തിലെ സാഹചര്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നോക്കൂ.
നിനക്കു മാത്രമായി
ഒരുക്കപ്പെട്ട അതി മനോഹരമായ
ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അത്.
അവിടെ
എന്തു കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നോ
അതിൽ നിന്നും
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകളും
അറിവും നേടിയെടുക്കുക
എന്നതൊന്ന്
മാത്രമാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular Posts