ഈ നിമിഷത്തിലെ സാഹചര്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നോക്കൂ.
നിനക്കു മാത്രമായി
ഒരുക്കപ്പെട്ട അതി മനോഹരമായ
ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അത്.
അവിടെ
എന്തു കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നോ
അതിൽ നിന്നും
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകളും
അറിവും നേടിയെടുക്കുക
എന്നതൊന്ന്
മാത്രമാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്