ജീവിതാവസ്ഥ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഇപ്പോൾ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
അവസ്ഥയെന്ത്?
അത് ഈ നിമിഷം
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
മാനസികാവസ്ഥയാണ്.
അത് നല്ല അവസ്ഥയാവണമെങ്കിൽ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
നീ നിന്നിലും
നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയിലും
സംതൃപ്തനായിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്