സ്നേഹമെന്ന ശക്തി. ഖലീൽശംറാസ്

സ്നേഹം ശക്തിയാണ്
നിന്റെ ഓരോ
ജീവിത നിമിഷത്തിലും
സ്നേഹം
വ്യാപിപ്പിക്കുക..
എറ്റവും സുന്ദരവും
കരുത്തുറ്റത്തുമായ
ഒരു ജീവിതം
നിനക്കുമുന്നിൽ
തെളിഞ്ഞു വരും.

Popular Posts