ചിന്തകളുടെ അടിമ. ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴായി
നീ നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
അടിമയായി മാറുന്നു.
ചില നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളുടെ
അടിമയായി
നീ സ്വയം മാറിയതിന്റെ
ഫലമാണ്
നീ ജീവിതത്തിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന
പല പ്രശ്നങ്ങളും.
ഒരൊറ്റ പ്രതിവിധിയേ
നിനക്ക് മുന്നിലുള്ളു.
അത് ചിന്തകളെ
മാറ്റുക എന്നതാണ്.

Popular Posts