മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യനും
അവൻ നില നിൽക്കുന്ന
സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മക്കനുസരിച്ച്
ഒരു പ്രതികരണമുണ്ടാവും.
അത് പെട്ടെന്നൊന്നും
മാറുന്ന ഒന്നല്ല.
അത്തരം പ്രതികരണങ്ങളെ
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട
മനസ്സിൽ ചർച്ചക്ക്
വെക്കുന്നതിലാണ്
പ്രശ്നം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras