വിവാദങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

വിവാദങ്ങളിൽ
നിന്നും മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ
അവയെ അറിയുക .
അതിലെ  നല്ല പാഠങ്ങൾ
പഠിക്കുക.
മനുഷ്യരെ പഠിക്കുക.
ആ പാഠങ്ങൾ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക.

Popular Posts