നിന്നിലെ നീകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ കോശങ്ങളൊക്കെ
നീ തന്നെയാണ്.
കോടാനുകോടി
നീകൾ.
മറ്റൊരാളിലേക്ക്
മാറ്റിവെച്ചാൽ
ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോവുന്ന നീ.
നിന്നിലെ കോടാനുകോടി
നിന്നെകളെ
മനസ്സിന് നല്ല ചിന്തകൾ നൽകിയും
ശരീരത്തിന്
ആവശ്യത്തിനുവേണ്ട
ഭക്ഷണവും
വ്യായാമവും നൽകി
സംരക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്